Translation of Teknik in English

Teknik Translation

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's freeLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
To
More Languages:
[top]

Teknik Translation On Other Language:

Albanian
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Teknik in Albanian
[kla:k, kleë:k] n 1. sekretar; nëpunës; punonjës zyre. 2. drejt. sekretar gjyqi. 3. amer. shitës. 4. usht. shkrues. 5. Br. ndërt. drejtues punimesh, teknik [,enxhi'nië:/ 'enxhinië:] n.,v. -n 1. inxhinier. 2. mekanik; mekanist; motorist. 3. teknik, elektricist. 4. usht. xhenier./-vt 1. ndërtoj. 2. shpik, projektoj; punoj si inxhinier; organizoj (një shfaqe); thur (një komplot) 3. fig. kurdis, sajoj, trilloj.

agricultural engineer [,ægri'kalçërël ,enxhi'nië:/ 'enxhinië:] n. agronom
civil engineer ['sivël ,enxhi'nië:/ 'enxhinië:] n. inxhinier ndërtimi
electrical engineer [i'lektrikël ,enxhi'nië:/ 'enxhinië:] n. inxhinier elektrik; elektricist
mining engineer ['maining ,enxhi'nië:/ 'enxhinië:] n. kryemekanik
chief engineer [çi:f ,enxhi'nië:/ 'enxhinië:] n. kryemekanik
engineer officer [,enxhi'nië:/ 'enxhinië: 'ofis:(r)] n. ushtr. oficer i xhenjos
superintending (chief) engineer in charge of production [‚su:përin'tend (çi:f) ,enxhi'nië: in ça:xh ëv prë'dakshën] n. përgjegjës i prodhimit; drejtor teknik
the engineer of the pilot [dhë ,enxhi'nië: ëv dhë 'pailët] n. kreu i komplotit
Dictionary source: English-Albanian Dictionary (Bujar.S)
More: English to Albanian translation of Teknik