Translation of Dua in English

Dua Translation

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's freeLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
To
More Languages:
[top]

Dua Translation On Other Language:

English Arabic Italian Persian Hmong Albanian
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Dua in English
Directory User Agent

Dictionary source: Telecom Terms
More: English to English translation of dua
dua
directory user agent
dua
directory user agent (x.500, ds) duee datenuebertragungseinrichtung duee datenuebertragungseinrichtung (telekom)


Dictionary source: hEnglish - advanced version
More: English to English translation of dua
Directory User Agents

Dictionary source: NCTS Glossary v.1.0
More: English to English translation of dua
Directory User Agent

Dictionary source: Computer Abbreviations v1.5
More: English to English translation of dua
In the terminology of Islam, (, plural: ; also transliterated Doowa), literally meaning "invocation", is an act of supplication. The term is derived from an Arabic word meaning to 'call out' or to 'summon', and Muslims regard this as a profound act of worship. The Islamic prophet Muhammad is reported to have said "Dua is the very essence of worship," while one of God's commands expressed through the Quran is for them to call out to Him:

There is a special emphasis on du'a in Muslim spirituality and early Muslims took great care to record the supplications of Muhammad and transmit them to subsequent generations. These traditions precipitated new genres of literature in which prophetic supplications were gathered together in single volumes that were memorized and taught. Collections such as Al-Nawawi's Kitab al-adhkar and Shams al-Din al-Jazari's al-Hisn al-Hasin exemplify this literary trend and gained significant currency among Muslim devotees keen to learn how Muhammad supplicated to God.

See more at Wikipedia.org...
Durant Regional Airport–Eaker Field is three miles (5 km) south of Durant, Oklahoma. It was established in September 1943. The airport is home to Southeastern Oklahoma State University's Aviation Sciences Institute.

See more at Wikipedia.org...


Copyright: © This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License Dictionary source: Wikipedia English - The Free Encyclopedia
More: English to English translation of dua
Directory User Agent

Dictionary source: Uri's File.*Xten.c.ons*
More: English to English translation of dua
Directory User Agent

Dictionary source: 9300+ Computer Acronyms
More: English to English translation of dua
Directory User Agent

Dictionary source: ETSI and 3GPP
More: English to English translation of dua
Directory User Agent (X.500) 

Dictionary source: Hill Associates Acronym List
More: English to English translation of dua
See: Directory User Agent The software that accesses the X.500 Directory Service on behalf of the directory user. The directory user may be a person or another software element. [Source: RFC1208]

Dictionary source: Internetworking Terms
More: English to English translation of dua
Dua in Arabic

COMPUTER
وكيل مستخدم الفهرس .

Dictionary source: English Arabic Dictionary
More: English to Arabic translation of dua
Dua in Italian
Directory User Agent

Dictionary source: English Italian Dictionary (E. Pelos)
More: English to Italian translation of dua
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine
Dua in Persian
دوگان

Copyright: Created by Abolfazl Esfandi
www.esfandi.ir Dictionary source: English Persian Data Structure and Algorithm Terms
More: English to Persian translation of dua
Dua in Hmong
v. Duan. Lub kua muag

Dictionary source: English Hmong Dictionary
More: English to Hmong translation of dua
Dua in Albanian
['fænsi] n.,v. -n 1. imagjinatë, fantazi; ëndërrim. 2. gjë e imagjinuar; ëndërr. 3. dëshirë e çastit. 4. pëlqim; trill, tekë. • take a fancy to sb më bie në kokë për dikë; take a fancy to sth nis të pëlqej diçka; take sb's fancy i pëlqej dikujt, i hyj në qejf; have a fancy for pëlqej, dua./-v 1. përfytyroj, imagjinoj. 2. them, mendoj, ma ha mendja. 3. pëlqej, dua; më pëlqen, e kam qejf. • fancy oneself më pëlqen vetja./-adj 1. i hirshëm; i nivelit të lartë (vallëzim). 2. luksoz, i sofistikuar; i zbukuruar, i stolisur. 3. shumë të shijshme, të fisme (të ngrëna). 4. ekstravagant, tepër i lartë (çmim). 5. dekorative (bimë). • fancy that! pa shiko!; more! • fancy meeting you here! sa çudi që po të takoj këtu!. (Adjective fancy, Comparative fancier, Superlative fanciest)

fancy-ball ['fænsi bo:l] ballo me maska
fancy dress ['fænsi dres] n. veshje tebdil, kostum për ballo me maska
fancy dress party ['fænsi dres 'pa:ti] n. ballo me maska, maskaradë
fancy-free ['fænsi fri:] adj 1. i padëshiruar, i palidhur me njeri. 2. i shkujdesur; i papërmbajtur
fancy goods/ articles ['fænsi gudz/ 'a:tikl] n. galanteri, artikuj kinkalerie
fancy man ['fænsi mæn] n. zhrg. dashnor, parazit, burrë që e mban një femër (prostitutë)
fancy woman ['fænsi 'wumën] n. zhrg. mikeshë; mantenutë, prostitutë
fancywork ['fænsiwë:k] n. qëndisje


[hæv ë 'fænsi fo:] pëlqej, dua
[wont] v.,n. -v 1. dua, dëshiroj; I want you to tell me dua të më thuash; she was wanting to leave donte të ikte; you are not wanted here je i padëshirueshëm këtu. 2. kërkoj; the manager wants you të kërkon drejtori; she's wanted on the phone e kërkojnë në telefon; wanted by the police kërkohet nga policia; 'experienced waitresses wanted' 'kërkohen kameriere me përvojë'. 3. kam nevojë, më duhet; duhet; just what you wanted! tamam ajo që të duhej! you want to see his new car! duhet t'ia shohësh patietër veturën e re! 4. më mungon; she wants talent ajo s'ka talent, i mungon talenti; it wants ten minutes to midnight do edhe dhjetë minuta që të vijë mesi i natës. 5. jam nevojtar; they want for nothing ata nuk janë nevojtarë për asgjë.
-n 1. mungesë; for want of nga mungesa e, për shkak të mungesës së; for want of sth better në mungesë të diçkaje më të mirë; for want of sth to do nga që s'kishte ç'të bënte/me se të merrej. 2. nevojë, ngushticë, varfëri; be/live in want jam ngushtë; be in want of sth kam nevojë për diçka. 3. pl. kërkesa, nevoja; her wants are few kërkesat i ka të pakëta.

want ad [wont æd] n. amer. kërkesë në gazetë
wanted ['wontid] adj 1. i kërkuar nga policia; wanted for murder i kërkuar për vrasje. 2. kërkesë; put in a wanted advertisement nxjerr një njoftim për kërkesë në gazetë
wanting ['wonting] adj.,prep. -adj 1. që mungon; funds were wanting mungonin fondet. 2. që i mungon; i rnangët, i metë; wanting in sth që i mungon diçka; it was tried and found wanting doli se nuk ishte në rregull; he is a bit wanting keq e ka një dërrasë mangët, është ca i metë /prep. pa; an old desk wanting a drawer një tryezë e vjetër pa njërin sirtar; a month, wanting two days një muaj pa dy ditë
[wud] folje modale (kushtore e will) 1.(për kushtoren) I thought you'd (you would) want to come mendova se do të doje të vije; so it would seem ashtu duket. 2. (hamendje) duhet; it would have been 10 o'clock when... duhej të ishte ora 10 kur..; he'd be about 40 duhejtë ishte nja 40 vjeç. 3. (gatishmëri) jam gati të; dua; the car wouldn't start makina s'donte të ndizej; would you like a cup of coffee? do një filxhan kafe? would you please leave? ka mundësi të largohesh, të lutem? 4. (zakon, përsëritje) e kam zakon; the streets would be empty on Sundays rrugët ishin zakonisht të shkreta ditëve të diela; you would go and eat it ti ke për borxh të shkosh e ta hash; it would have to snow! e kishte kohën për të rënë kjo borë! 5. (dëshirore) dashtë; uroj që; ah, sikur! would to God he were here! do zoti e vjen! would I were younger! veç të isha pak më i ri! would that it were not so! ah, sikur të mos ishte kështu!

would-be ['wudbi:] adj 1. që dëshiron të jetë, që aspiron. 2. pseudo, gjoja, që pretendon se është; a would-be poet një gjoja poet
wouldn't ['wudënt] = would not
wouldst [wudst] v.,vjet.,poet. = you wouldDictionary source: English-Albanian Dictionary (Bujar.S)
More: English to Albanian translation of dua