Translate Kafshë Shtëpiake - Livestock To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate*************** [liaivstok]
buall - buffalo ['bafëllou]
buallicë - buffalo cow ['bafëllou kau]
bushtër- bitch ['biç]
cjap - hegoat [hi:gout]
dash - ram [ræm]
dele - ewe [ju:] , sheep
dem - bull ['bull]
derr - pig [pig]
derr femër - saw ['sau]
deve - camel ['kæmëll]
dhen - sheep [shi:p]
dhi - goat ['gout]
gomar - donkey ['danki]
ka-u - ox ['oks]
kalë - horse [ho:s]
lepur - rabbit ['ræbit]
lopë - cow [kau]
mace - cat [kæt]
maçorr - Tomcat [tomkæt]
mëshqerrë - heifer ['haifë]
mëz- colt ['koullt]
mushkë - mule [mju:ll]
pelë - mare [meë]
qen - dog [dog]
qengj - lamb [llæm]
viç - calf [ka:f]

ahur - stable ['steibll]
ahur derrash - pigsty ['pigsti]
bajgë - dung [dang]
bari-u - shepherd ['shepëd]
blegërinë - bleat [blli:t]
dizgin- rein ['rein]
gërhatë (derri) - grunt [grant] hingllon - neigh ['nei]
kakërdhi - dropping ['droping]
kullotë - graze ['greiz]
leh - bark [ba:k]
kapistër - bridle ['bridll]
kotar - doghouse [doghaus]
lesh - wool [wull]
lëkurë - fur [fë:] , leather
mjaullinë maca - mew [mju:]
patkua- horseshoe [ho:sshu:]
pëllet (lopa) - bellow ['bellou], moo
pëllet (gomari) - bray ['brei]
pleh - dung ['dang]
plevicë - barn [ba:n]
samarë - saddle ['sædll]
shalë - saddle ['sædll]
turi - muzzle ['mazll]
thark - sheepfold ['shi:pfoulld]
thunder - hoof [hu:f]
vathë - fold ['foulld]
zgjedhë - yoke ['jouk]Translate the English term Kafshë Shtëpiake - Livestock to other languages