Translate Kafshë të Egra - Wild Animals To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate*************['wailld 'ænimëlls]
antilopë - antelope ['æntëlloup]
ari-u - bear ['beë]
bizon - bison ['baisën]
breshkë - turtle [të:tll]
bukël - weasel [wi:zëll]
çakall - jackal ['xhækëll]
derr i egër - boar ['boë]
dre - deer [di:ë]
dhelpër - fox ['foks]
elefant- elephant ['ellefnt]
fil-elephant ['ellefnt]
gazelë - gazelle [gë'zell]
gepard - chitah ['çutë]
geri - squirrel ['skwirëll]
gorillë - gorilla [go'rillë]
gjarpër - snake ['sneik]
hardhucë - lizard ['liza:d]
hienë - hyena [haj’i:në]
iriq - hedgehog ['hexhhog]
kalë Nili - hippopotamus [hipë'pëtëmës]
kaproll - roebuck ['roubak]
kengur - cangaroo ['kængëru:]
ketërr - squirrel ['skwirëll]
kërmill - snail ['sneill]
kojot - coyote ['kojët]
krokodil - crocodile ['krokëdaill]
kualla - qwala ['kwallë]
leopard - leopard ['lepëd]
lepur - hare ['heë]
luani - lion ['laiën]
majmun - monkey ['manki], ape
makush - ostrich ['ostriç]
mi-u - mouse ['maus]
panter - panther ['pænthë]
puma - AmE, shih: panter
qelbës - polecat ['poullkæt]
panda - panda ['pændë]
rakunë - racoon [rë'ku:n]
rinoçer - rhino ['rainou]
rrëqebullë - lynx [lingks]
sorkadhe - roe ['rou]
shimpanzë - chimpanzee [,çimpën'zi:]
shpezë - birds ['bë:ds]
shqarth - marten [ma:tn]
tigër - tigre ['taigë]
ujk-u - wolf ['wulf]
vjedull - badger [bæxhë]
gjirafe - giraffe [xhi'ra:f]
zebër - zebra [zi:brë]
zhapin - lizard ['lizëd]
bisht - tail ['teill]
brejtës - shrews [shru:z]
dhëmb - tooth [tu:th]
gërhatë (ujku, tigri) - growl ['grawll]
grabitçar - predator ['predëtë]
kafshon - bite [bait]
klithë (majmuni) - shriek [shri:k]
këlysh - cub ['kab], pup
kope - herd ['hë:d], flock
krokatë (bretkosa) - croak [krouk]
kthetër - claw [kilo:]
ngordhësirë - carrion ['kæriën]
nofull - jaw [xho:]
pëllet (dreni) - bell [bell]
sisor - mammal ['m æmëll]
shushurit (gjarpëri) - whizz ['wiz]
ulërin (luani) - roar ['roë]
~ujku - howl ['hawll]Translate the English term Kafshë të Egra - Wild Animals to other languages