Translate Horoscope To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
aspect
astrology
horoscopy
house
mansion
nativity
stargazing
zodiac

horoskop


['horëskoup/ 'horëskëup] n. horoskop; cast a horoskop parashikoj të ardhmen.

Horoskopi - Horoscope ['horëskoup]

• AKREP-i - Scorpio ['sko:piou] Scorpion
• BRICJAP-i - Capricorn ['kæpri,ko:n] Goat
• DASH-i - Aries ['eëri:z] Ram
• DEM-i - Taurus ['to:rës] Bull
• BINJAK-ët - Gemini ['xhemi,ni:] Twins
• GAFORRE-ja - Cancer ['kænsë] Crab
• LUAN-i - Leo ['li:ou] Lion
• VIRGJËRESHË-a - Virgo ['vë:gou] Virgin
• PESHORE-ja - Libra ['li:brë] Balance
• SHIGJETAR-i - Sagittarius [,sæxhi'teëriës] Archer
• UJOR-i - Aquarius [e'kweëriës] Water-carrier
• PESHK-qit - Pisces ['paisi:z] Fishes


['horëskëupi] n 1. gjetje e horoskopit. 2. pozicion i planetëve (veçanarisht në momentin e lindjes së personit)


Translate the English term horoscope to other languages