Translate X-rays To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateX ray, X-ray ['eksrei] n 1. fiz. rreze iks, rreze X, rreze Rëntgen. 2. mjek. radioskopi; radiografi; have an X-ray bëj një radiografi/një grafi

X-ray, x-ray ['eksrei] vt 1. shoh në radioskopi; i bëj radiografi. 2. trajtoj/mjekoj me rreze iks
X-ray examination ['eksrei egzæmë'neishn] n. mjek. radioskopi, ekzaminim me radioskopi
X-ray photo/picture ['eksrei 'foutou/'pikçë:(r)] n. radiografi; radioskopi
X-ray treatment ['eksrei 'tri:tmënt] n. radioterapi, mjekim me rreze iksTranslate the English term x-rays to other languages