Translate Beautiful To Bulgarian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

чудесен; чуден; хубав; прекрасен; прелестен; красив;


['bju:titul] а хубав, красив, прекрасен, прелестен, чуден.

['bju:titul] а хубав, красив, прекрасен, прелестен, чуден.


Translate the English term beautiful to other languages