Translate Word To Mongolian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

n. 1. їг. How many English ~s do you know? Чи хичнээн англи їг мэддэг вэ? 2. яриа, їг солих. May I have a ~ with you? Би тантай цєєхєн їг сольж болох уу? 3. ам тангараг. She gave me her ~ that she would write. Тэр надад захиа бичнэ гэж ам єглєє. 4. хэл, сураг чимээ. There is no ~ from him yet. Одоогоор тїїнээс ямар ч сураг алга байна. 5. цуу їг, яриа. Tell me what happened in your own words. Чухам юу болсныг та єєрийнхєє їгээр нэг хэлээдэх дээ. I have no words/ can`t find words to express my gratitude. Баярлаж талархсанаа илэрхийлэх їгээ олохгїй байна. a man of few words їг цєєтэй хїн, дуугай хїн. in other words єєрєєр хэлбэл. I give you my word that this won`t happen again. Ийм явдал дахиж гарахгїй гэдгийг би батлан хэлье. go back on one`s words/ broke one`s words їгнээсээ буцах. kept one`s words хэлсэн їгэндээ хїрэх, їгэндээ эзэн болох. She left without a word. Тэр бїсгїй ганц ч їг хэлэлгїй явчихав. He likes to think that his words is law. Хэлсэн їгийг нь хїн бїр хууль шиг дагаж байх ёстой гэж тэр боддог юм. actions speak louder than words хэлсэн їг бус хийсэн ажил чухал. as good as one`s word хэлсэн їгэндээ эзэн болдог. be not the word for sth/ sb тохирох їг биш. by word of mouth амаар; ам дамжин. The news spread by ~ of mouth. Мэдээ амнаас ам дамжин таржээ. (right) from the word go бїр эхнээс нь, анхнаасаа. hang on sb`s words/ on sb`s every words їг алдалгїй сонсох. have a good word to say for sb/ sth тєлєє нь гуйх, хэргийг нь бїтээж єгєх. have, etc the last word эцсийн їгээ хэлэх. have a word in sb`s ear аминчлан уулзах. have words (with sb) (about sth) хэрэлдэх, маргалдах. in so many words тодорхой, ганц утгаар илэрхийлсэн. in a word товчхон хэлбэл. not a word (to sb) (about sth); mum`s the word дуугїй байж їзээрэй, энэ тухай битгий хэлээрэй. eat one`s words 1. їгнээсээ буцах. 2. хатуу буюу буруу їг хэлснийхээ тєлєє уучлал гуйх. put in/ say a (good) word for sb хїний ємнєєс гуйх. put words into sb`s mouth хїний їгийг хачирлах, бусдын хэлснийг гуйвуулах. say one`s final/ last word (on sth) эцсийн шийдээ хэлэх. take the words (right) out of sb`s mouth хїний хэлэх гэж байсныг тїрїїлээд хэлчих. too funny, outrageous, sad, shocking, etc for words їгээр хэлэхэд дэндїї хєгийн, уур хїргэм, эмгэнэлтэй, аймаар г. м. The whole situation was too stupid for ~. Байдал хэлж ярихад дэндїї зохимжгїй байв. weigh one's words їгээ цэнэх. word for word їгчлэн, махчлан. sb's words is as good as their bonds їгэнд нь эргэлзэлтгїй итгэж болохоор. one's word of honour андгай, тангараг. v. хэлэх. Be careful how you ~ your reply. Юу гэж хариулахаа сайн бодох хэрэгтэй шїї. wording n. найруулга. wordless adj. їг дуугїй, їгээр илэрхийлээгїй. wordy adj. олон їгтэй, нуршуу. wordiness n. олон їг. word-perfect adj. цээжээр мэддэг. word-processor n. цахим тооцоолуурын бичих тєхєєрємж.


үг, үсэг, хэлэх, яриа, үг солих, ам тангараг, хэл сураг, чимээ


Translate the English term word to other languages