Translate Sound To Polish

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

adj (healthy ) zdrowy My heart is basically sound. (not damaged ) nietknięty The house was surprisingly sound after the explosion. (reliable, thorough ) solidny , dogłębny We need to develop a sound theoretical foundation. (investment ) pewny , bezpieczny Industrial expansion was a sound investment. (advice ) rozsądny Is this sound advice? (argument, policy ) słuszny His argument is basically sound. adv to be sound asleep spać głęboko (noise ) dźwięk m , odgłos m He heard the sound of footsteps in the hall. (volume : on TV etc ) dźwięk m , głośność f When the news finished Morris turned down the sound. (GEOG ) przesmyk m vt (alarm, horn ) włączać (włączyć perf ) Sound the alarm! vi (alarm, horn ) dźwięczeć (zadźwięczeć perf ) The intercom buzzer sounded. (fig : seem ) wydawać się He sounded a little discouraged. to sound like sb mówić or brzmieć jak ktoś You sound just like an insurance salesman. it sounds like French to wygląda na francuski that sounds like them returning wygląda na to, że wracają to be of sound mind być przy zdrowych zmysłach I don't like the sound of it nie podoba mi się to to sound one's horn (AUT ) trąbić (zatrąbić perf ) it sounds as if ... wygląda na to, że ... sound off (inf )vi to sound off (about) wygłaszać opinie (o +loc ) On most matters she's quite prepared to sound off without inhibition. sound out vt badać (wybadać perf ) , sondować (wysondować perf ) I'm not sure he'll agree but I'll sound him out.


Pękniety dzwon wydaje fałszywy ton. Ludzie są jak kobza, nie wydają z siebie dźwięku dopóki nie są pełni.
Irish

brzmieć; dźwięk, brzmienie; rozsądny

dźwięk; głosdźwięczeć; wyrazićcałkiem; zdrowo


Translate the English term sound to other languages