Translate Polka To Vietnamese

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate
['pɔlkə]

◊ danh từ

▪ điệu nhảy pônca

▪ nhạc cho điệu phảy pônca

▪ áo nịt (đàn bà)
Translate the English term Polka to other languages