Yiddish - English to Vietnamese Translation

Translate Yiddish To Vietnamese

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateTiếng Y-đish (Do thái Đông Âu)['jidiʃ]

◊ danh từ

▪ (Yiddish) tiếng I-đít (một thử tiếng Đức cổ của người Do thái ở Trung và Đông Âu)
Translate the English term Yiddish to other languages