Translate Medical To Vietnamese

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate


['medikəl]

◊ tính từ

▪ y, y học

◦ medical school : trường y

◦ a medical officer : quân y sĩ

▪ (thuộc) khoa nội

◦ hospital has a medical ward and a surgical ward : bệnh viện có khu nội và khu ngoại

◊ danh từ

▪ (thông tục) học sinh trường y
Translate the English term medical to other languages