Translate Mace To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate

[kæt] n 1. mace. 2. grua inatçeshë. 3. zool. mustak (peshk). 4. zhrg. djalë, shok, mik. • be like a cat on hot bricks jam si mbi gjemba; let the cat out of the bag nxjerr të fshehtën; put the cat among the pigeons i var ujkut mëlçitë në qafë; rain cats and dogs bie shi me rrëshekë/me shtëmba.

cat flap ['kætflæp] n. ndërt. vrimë ajrimi
cat nap ['kætnæp] n. njësy gjumë, kotje, dremitje
cat-o'-nine-tails [kætë'nainteils] n. kamzhik me shumë fije
cat power n. knd. zhrg. mjet i rëndë (bulldozer etj)
cat's eye ['kætsai] n 1. gur/xhevahir vezullues. 2. aut. shenjë reflektuese (në kthesat)
catskinner ['kætskinë:] n. traktorist
cat's-paw, catspaw ['kætspo:] n 1. fig. mashë, vegël. 2. erë e lehtë. 3. nyjë (grepi etj)
catsup ['kætsëp] n. shih catchup
cat-swing ['kætswing] n. knd. vargan slitash
cattish ['kætish] adj. si mace; prej maceje
cat-train ['kættrein] n. knd. vargan slitash
CAT scan ['kætskæn] n. mjek. (shkurtim i Computerized Axial Tomography) diagnostikim me skaner


///


Translate the English term mace to other languages