Translate Vibrate To Albanian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

TranslateRelated Terms:
bump
continue
didder
flutter
hustle
jump
lurch
nutate
oscillate
pulse
quiver
roll
swing
twitter
vacillate
wobble

['vaibreit, vai'breit] v 1. dridhet. 2. lëkund. 3. shënon (sekondat lavjerrësi). 4. kumbon (zëri). 5. fig. dridhet (zemra); ngazëllej

vibration [vai'breishën] n 1. dridhje; lëkundje. 2. fig. drithërim; ngazëllim
vibrator ['vaibreitë:] n. el., fiz. dridhës, vibrator
vibratory ['vaibrëtori] adj. dridhës; luhatës; lëkundës
vibe [vaib] vibrim, dridhje, drithërimë (zhargon); parandjenjë e keqe, paralajmërim
vibes [vaibz] n. pl. gj.fol. 1. ndjenjë. 2. fig. atmosferë. 3. muz. vibrafon
vibraphone ['vaibrëfoun] n. muz. vibrafon


vibroj, dridhem,
tund


Translate the English term vibrate to other languages