Translate Hops To Hebrew

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translateלנתר, לקפץ, לדלג, להתקדם בניתורים
הופ, דילוג, ניתור, קפיצה; (אינטרנט) נקודת חיבור בין מחשבים ברשת (דרכה עובר המידע ברשת מנקודה לנקודה); גפן מתפתל מטפס השייך לעץ התות בעל פרחים בצורת-חרוט בהם משתמשים (לאחר ייבוש) בתהליך ייצור הבירה לקבלת הטעם המריר


שדה בחבילת BootP כמו-גם DHCP .
גודל: 1 בית.
פירוש: מספר ניתורים שעברה חבילה המכילה בקשת BOOTrequest מהלקוח. הלקוח שולח עם ערך מאופס, כל ממסר מעדכן ערך זה כלפי מעלה באחד. שרת וממסר יזנחו הודעות שעברו יותר ניתורים מערך מוגדר (ברירת מחדל 4; ערך מירבי 16).
סיבת השם: ראה למטה.

יש לציין כי hop הוא מושג כללי בפרוטוקול TCP/IP המציין מעבר דרך אמצעי ניתוב (כגון נתב - Router).


צמח מטפס ממשפחת המאלברי (Mulberry) בעל פרחים בצורת גביע בהם משתמשים מיובשים להענקת טעם מריר לבירה במהלך בישולה.
נצרי ההופ : hop shoots, נמכרים באירופה כירק ומוגשים בדומה לנצרי החזרן (אספרגוס)


Translate the English term Hops to other languages