Translate Yahoo To Vietnamese

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translate
[jə'hu:]

◊ danh từ

▪ Iơ-hu (một giống thú mang hình người trong tiểu thuyết " Những cuộc du hành của Guy-li-ve")

▪ người thô lỗ; người có thú tính
Translate the English term yahoo to other languages