Translate Nom To Bulgarian

Babylon NG

The Next Generation of translation!

Download it's free

Source Language

Target Language

Human Translation

Translatem. (lat. nomen) 1. грам. съществително име; ~ commun нарицателно име; ~ propre съществително собствено име; 2. име; название; фамилия; petit ~ малко, собствено име; ~ de famille фамилно име; ~ de plume псевдоним; ~ commercial название на фирма на търговец, производител и др.; ~s de lieux названия на местности; noms de rues имена на улици; 3. знатен род, знатност; une famille de ~ знатна фамилия; 4. loc. prйp. au ~ de в името на. Ќ ~ de ~! ~ de ...! ~ de Dieu! да те вземат дяволите! ~ а rallonge, а tiroirs, qui se dйvisse име на благородник; se faire un ~ ставам известен; traiter qqn. de tous les ~s обиждам, ругая някого.Translate the French term nom to other languages